Wsparcie dla rodziców


“Nastolatek i ja – wsparcie dziecka w okresie dojrzewania” – warsztaty wyjazdowe

Uczestnicy warsztatów:

Rodzice adopcyjni i ich dzieci w wieku 10+

Cel warsztatów:

Celem warsztatów będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w narzędzia pozwalające na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania nastolatków oraz w wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych okresu adolescencji. Celem warsztatu dla dzieci będzie wskazanie uczestnikom biorącym udział w warsztatach mechanizmów pozwalających rozładowywać stres, napięcie i frustrację pojawiające się w okresie dojrzewania, a także poznanie siebie i budowanie silnego poczucia własnej wartości.

Zakres tematyczny warsztatów dla rodziców:

1. Charakterystyka okresu dojrzewania,

2. Zagrożenia okresu dojrzewania,

3. Emocjonalne i społeczne potrzeby okresu dojrzewania (potrzeba akceptacji, potrzeba niezależności, potrzeby seksualne itp.),

4. Jak rozmawiać na tzw. tematy trudne,

5. Jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami,

6. Bunt, konflikty i inne zachowania antyspołeczne,

7. Jak wspierać w nastolatku poczucie własnej wartości, podnosić samoocenę i kształtować asertywność.

Zakres tematyczny warsztatów dla dzieci:

1. Ćwiczenia umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi,

2. Wgląd w siebie czyli poznanie swoich potrzeb i granic,

3. Rozmowy o relacjach z rodzicami i rówieśnikami,

4. Wiara w siebie i swoje możliwości,

5. Budowanie pozytywnego obrazu siebie,

6. Rozpoznawanie i rozładowywanie stresu, napięć i frustracji.

Zakres tematyczny warsztatów wspólnych dla rodziców i dla dzieci:

1. Jak mówić żeby na słuchano – aktywna komunikacja,

2. Ćwiczenia z aktywnej komunikacji,

3. Praktyczne ćwiczenia z budowania poczucia własnej wartości u dziecka, itp.

Informacje dodatkowe:

Podczas 3 dniowego warsztatu zapewniony jest nocleg oraz posiłki, a także opieka dla dzieci.

Termin realizacji warsztatów: marzec – lipiec 2020 r.

 

„Warsztaty wzmacniające umiejętności wychowawcze z elementami treningu zastępowania agresji” – warsztat wyjazdowy.

Uczestnicy warsztatów:

Rodzice adopcyjni i dzieci w wieku 3 do 12 lat.

Cel szkolenia:

Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów kontroli złości, redukcji zachowań agresywnych i metod ich zastępowania konstruktywnymi sposobami reagowania oraz budowania prawidłowych relacji w rodzinie, a przede wszystkim umiejętności jej praktycznego wykorzystania w procesie wychowania dzieci. Zajęcia wspomagające dla dzieci mają na celu stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych, integracyjnych, zabaw oraz gier dydaktycznych.

Zakres tematyczny warsztatów dla rodziców:

1. Modelowanie alternatywnych umiejętności wobec agresywnych zachowań dziecka,

2. Warsztat umiejętności kontroli i rozładowywania stresu i napięcia,

3.  Wybrane elementy treningu umiejętności zachowań prospołecznych, treningu kontroli złości, treningu wnioskowania moralnego,

4.  Praktyczne wykorzystanie metody zastępowania agresji w pracy z dzieckiem z dzieckiem przysposobionym, m.in. z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami więzi.

Zajęcia wspomagające dla dzieci:

W zależności od potrzeb dzieci w ramach zajęć wspomagających realizowane będą zajęcia z elementami: choreoterapii, arteterapii, muzykoterapii, sensoplastyki, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki mózgu, ruchu rozwijającego i integracji sensorycznej oraz zabaw stymulujących rozwój

Zakres tematyczny warsztatów wspólnych dla rodziców i dla dzieci:

Praktyczne wykorzystanie metody zastępowania agresji w pracy z dzieckiem przysposobionym, m.in. z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami więzi.

Informacje dodatkowe:

Podczas 3 dniowego warsztatu zapewniony jest nocleg oraz posiłki, a także opieka dla dzieci.

Termin realizacji warsztatów: czerwiec – październik 2020 r.

“Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka” – szkolenie stacjonarne

 

Cel szkolenia:
Celem warsztatu będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo prowadzić dietę wspomagającą dziecko  w tym dziecko z zaburzeniami rozwoju.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka,

2. Żywienie, a prawidłowy rozwój mózgu – dieta dla mózgu,

3. Cukier w diecie dziecka,

4. Psychiczne uwarunkowanie diety i sposobu odżywiania,

5.  Dieta jako istotny element w procesie terapeutycznym,

6.  Dieta dziecka z FAS/FASD, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Informacje dodatkowe:

16 godzinne szkolenie realizowane na terenie Katowic.
Rodziny biorące udział w szkoleniu będą miały możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji z dietetykiem 3 godziny dydaktyczne.

Termin realizacji warsztatów: kwiecień – czerwiec 2020 r.

Podczas szkolenia zapewniony jest bezpłatny posiłek oraz opieka dla dzieci od 3 roku życia.

“Zrozumieć dziecko z FAS/FASD” – warsztat stacjonarny

 

Cel warsztatów:
Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami.

Zakres tematyczny warsztatów:

1. FAS i FASD – wprowadzenie do zagadnień,

2. Proces diagnostyczny, diagnoza różnicowa. Jak prawidłowo powinna wyglądać diagnoza?

3. Cechy charakterystyczne i specyfika objawów,

4. Portret psychologiczny i funkcjonowanie dziecka z FAS,

5. Trudności dzieci z FAS/FSD w sferze społecznej i emocjonalnej,

6. Formy pomocy dziecku,

7. Metody pracy z dzieckiem – jak wspierać jego mocne strony i jak rozwijać słabe.

Informacje dodatkowe:

16 godzinny warsztat realizowany na terenie Katowic.
Termin realizacji warsztatów: kwiecień – lipiec 2020 r.

Podczas warsztatu zapewniony jest bezpłatny posiłek oraz opieka dla dzieci od 3 roku życia.

Skip to content