Planowane szkolenia i warsztaty

„Zaburzenia odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży” – szkolenie stacjonarne

Cel szkolenia:

Celem warsztatów jest wyposażenie pracowników instytucji zaangażowanych i wspierających proces adopcji w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo rozpoznać i przeciwdziałać zaburzeniom odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny warsztatów:

1.  Teorie dot. postrzegania siebie i zaburzeń odżywiania – przegląd,

2.  Zaburzenia odżywiania: przyczyny i mechanizmy powstawania (anoreksja, bulimia itp.),

3.  Zaburzenia postrzegania ciała: rodzaje i przyczyny powstawania (dysmorfofobia, tanoreksja, ortoreksja, bigoreksja itp.),

4.  Rozpoznawanie i czynniki predysponujące do wystąpienia zaburzeń,

5.  Profilaktyka zaburzeń odżywiania i postrzegania ciała,

6.  Sposoby leczenia, terapii, pomocy.

Informacje dodatkowe:

Warsztaty 8 godzinne, realizowane na terenie miasta Katowice.

Rekrutacja rozpocznie się nie później niż 02 marca 2020 r.

„Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka” – szkolenie stacjonarne

Cel szkolenia:

Celem warsztatów jest wyposażenie pracowników ośrodków adopcyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia diety wspomagającej rozwój dziecka w tym dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka,

2.  Żywienie, a prawidłowy rozwój mózgu – dieta dla mózgu,

3.  Cukier w diecie dziecka,

4.  Psychiczne uwarunkowania diety i sposobu odżywiania,

5.  Dieta jako istotny element w procesie terapeutycznym,

6.  Dieta dziecka z FAS/FASD, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Informacje dodatkowe:

Warsztaty 16 godzinne, realizowane na terenie miasta Katowice.

Rekrutacja rozpocznie się nie później niż 02 marca 2020 r.

„Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania” – szkolenie wyjazdowe

Cel szkolenia:

Celem warsztatów będzie wyposażenie pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji w wiedzę i umiejętności pozwalające wspierać nastolatka
w okresie dojrzewania oraz udzielać wsparcia informacyjnego rodzicom adopcyjnym i kandydatom na rodziców w tym zakresie.

 Zakres tematyczny warsztatów:

1.  Charakterystyka okresu dojrzewania,

2.  Zagrożenia okresu dojrzewania,

3.  Emocjonalne i społeczne potrzeby okresu dojrzewania (potrzeba akceptacji, potrzeba niezależności, potrzeby seksualne itp.),

4.  Jak rozmawiać na tzw. tematy trudne,

5.  Jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami,

6.  Bunt, konflikty i inne zachowania antyspołeczne,

7.  Jak wspierać w nastolatku poczucie własnej wartości, podnosić samoocenę i kształtować asertywność.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie 18 godzinne, realizowane w jednym z hoteli na terenie województwa śląskiego.

Rekrutacja rozpocznie się nie później niż 16 marca 2020 r.

„Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży” – szkolenie wyjazdowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Uwarunkowania biologiczne i społeczne,

2.  Całościowe zaburzenia rozwojowe,

3.  Klasyfikacja i charakterystyka zaburzeń zachowania,

4.  Zaburzenia emocjonalne występujące w różnych okresach życia dziecka (od dzieciństwa do adolescencji),

5.  Kontakt z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, podstawowe zasady i metody pracy,

6.  Metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Rola rodziców, opiekunów, wychowawców,

7. Motywowanie do zmian, w tym podjęcie działań terapeutycznych.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie 24 godzinne, realizowane w jednym z hoteli na terenie województwa śląskiego.

Rekrutacja rozpocznie się nie później niż 31 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content