W stronę rodziny

W ramach projektu usługami społecznymi objętych zostanie co najmniej 350 osób. Efektem realizacji projektu będzie również wsparcie min. 25 miejsc świadczenia usług społecznych, które będą kontynuować swoją działalność po jego zakończeniu.

 

Serdecznie zapraszamy na Facebooka

Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach: 

https://www.facebook.com/soakatowice

Tutaj również znajdują się aktualne informacje dotyczące projektu:  “W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Wsparcie usług adopcyjnych

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziców adopcyjnych oraz pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Strefa rodziny

Wsparcie dla dzieci i rodziców, oraz wsparcie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Strefa instytucji

Planowane szkolenia i warsztaty, aktualne rekrutacje oraz tematy szkoleń.

Strefa wiedzy

Materiały z realizowanych szkoleń. Publikacje i literatura z zakresu tematyki adopcyjnej.

Cele projektu i planowane efekty

 

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie do dnia 31 grudnia 2021 roku kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Skip to content