W stronę rodziny

W ramach projektu usługami społecznymi objętych zostanie co najmniej 350 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Efektem realizacji projektu będzie również wsparcie min. 25 miejsc świadczenia usług społecznych, które będą kontynuować swoją działalność po jego zakończeniu.

Wsparcie usług adopcyjnych

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziców adopcyjnych oraz pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Strefa rodziny

Wsparcie dla dzieci i rodziców, oraz wsparcie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Strefa instytucji

Planowane szkolenia i warsztaty, aktualne rekrutacje oraz tematy szkoleń.

Strefa wiedzy

Materiały z realizowanych szkoleń. Publikacje i literatura z zakresu tematyki adopcyjnej.

Cele projektu i planowane efekty

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie do dnia 31 grudnia 2021 roku kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej Województa Śląskiego

Skip to content